Energia mechaniczna

Jeżeli dla jakiegoś ciała wyznaczymy sumę jego energii kinetycznej i potencjalnej, to uzyskamy w ten sposób energię mechaniczną.

Emechaniczna = Epotencjalna + Ekinetyczna 

Energia mechaniczna dla ciała w polu grawitacyjnym

Emechaniczna = Epotencjalna_ciężkości + Ekinetyczna 

Dla prostego przypadku energii mechanicznej ciała mającego prędkość v i znajdującego się na wysokości h nad powierzchnią Ziemi wartość energii mechanicznej można obliczyć ze wzoru:

Energia mechaniczna dla siły sprężystej

Emechaniczna = Epotencjalna_sprężystości + Ekinetyczna 

 

Dla prostego przypadku energii sprężystości ciała mającego prędkość v i odchylonego z położenia równowagi o x, przy stałej sprężystości k, wartość energii mechanicznej można obliczyć ze wzoru: