Mol

W sformułowaniu Głównego Urzędu Miar definicja brzmi:

mol, oznaczenie mol, jest to jednostka SI ilości substancji. Jeden mol zawiera dokładnie 6,022 140 76×1023 obiektów elementarnych. Liczba ta jest ustaloną wartością liczbową stałej Avogadra NA wyrażonej w jednostce mol-1 i jest nazywana liczbą Avogadra.

 

Komentarz

Liczba podana w definicji odpowiada dokładnie wartości stałej Avogadro: NA = 6,022 140 76 x 1023 mol-1. Inaczej mówiąc, ilość substancji wynosi 1 mol, jeśli zawiera liczbowo tyle elementów (zwykle atomów, bądź cząsteczek) ile wynosi wartość owej stałej - liczby. Np. 6,022 140 76 x 1023 atomów węgla to 1 mol węgla.

 

 

Dodano do fizykonu 21.05.2019

 

Układ SI po 20 maja 2019     Stałe w układzie SI            Stary układ SI