Okres ruchu po okręgu

Okres ruchu po okręgu (T) jest to czas, po którym punkt materialny wykona jeden pełny obieg całego okręgu. Jednostką okresu jest sekunda (minuta, godzina...)
 [T] = s

Jeżeli punkt materialny wykonuje N obiegów okręgu w ciągu czasu t, wtedy oczywiście okres dany jest wzorem:

 

Znaczenie symboli:

T – okres ruchu (w sekundach s)
N –
ilość wykonanych (również niepełnych, wtedy liczba będzie ułamkiem) okrążeń okręgu (liczba niemianowana)
t
- czas w jakim odbywa się ruch, lub jego fragment (w sekundach s)

 

Częstotliwość ruchu obrotowego i ruchu po okręgu

Częstotliwość (f) jest to ilość obiegów okręgu wykonanych w jednostce czasu.

Jednostką częstotliwości jest jeden herc [f] = Hz = 1/s

Jeżeli punkt materialny wykonuje N obiegów okręgu w ciągu czasu t, to częstotliwość wyliczymy ze wzoru:

 

Znaczenie symboli:

f – częstotliwość (w Hz = 1/s = s-1)
N –
ilość wykonanych (również niepełnych - wtedy pojawi się ułamek) okrążeń okręgu (liczba niemianowana)
t
- czas w jakim odbywa się ruch, lub jego fragment (w sekundach s)

Związek między okresem i częstotliwością ruchu po okręgu

Z porównania obu tych definicji wynika, że:

 

Użyteczne też mogą być wzory wyrażające prędkość kątową w ruchu po okręgu za pomocą częstotliwości, lub okresu:

ω = 2 π f   

 

Uwaga:
Wzór na prędkość kątową jest identyczny ze wzorem na częstość kołową ruchu drgającego. Częstość kołowa ma również to samo oznaczenie co prędkość kątowa. Ta zbieżność nie jest przypadkowa, ponieważ istnieje ścisła odpowiedniość między ruchem po okręgu, a ruchem drgającym harmonicznym (odnosi się to także do ruchu falowego).