Prędkość kątowa

Podczas ruchu po okręgu wraz z przebywaną drogą L, zmienia się kąt pod jakim obserwowany jest poruszający się obiekt  ∆α, dlatego celowe jest wprowadzenie wielkości charakteryzującej szybkość zmiany kąta. Wielkością tego rodzaju jest tzw. prędkość kątowa. Oznaczamy ją ω (mała grecka litera omega).

ω - prędkość kątowa (układzie SI w rad/s, lub 1/s = 1 s-1)
α - kąt zakreślony przez promień wodzący (w radianach)
t - czas w jakim odbywa się ruch, lub jego fragment (w układzie SI sekundach s).

Prędkość kątowa jest równa kątowi zakreślonemu podczas ruchu podzielonemu przez czas.

Jednostki prędkości kątowej

Prędkość kątowa w jednostkach układu SI wyrażana jest w radianach na sekundę:

[ω] = rad/s = 1/s

Przykład

Płyta gramofonowa winylowa obracając się z prędkością 33 obr./min ma prędkość kątową równą:

ω = 33 ∙ 2 ∙ π / 60 s = 11 ∙ π / 10 ≈ 3,455751 rad/s.

Przyjęto :

Δα = 33 obr ∙ 2 ∙ π
t = 1 min = 60 s