Równia - wstęp |
Równia - co to jest
|
Równia - podstawowy problem
|
Siły na równi
|
Rysowanie sił
|
Rozkład siły ciężkości
|
Rysowanie siły reakcji równi
|
Rysowanie siły tarcia
|
Obliczanie siły wypadkowej
|
Wyrażanie wartości sił składowych przez funkcje trygonometryczne
|
Wzór końcowy na przyspieszenie klocka
|
Klocek na równi - zadania dodatkowe
|
Równia - rozwiązanie problemu 1
|
Rozwiązanie problemu 2

 

Co to jest równia pochyła?

Na początek musimy wyjaśnić sobie znaczenie pewnych używanych dalej terminów. 
  1.  Dowolna płaszczyzna nachylona pod pewnym kątem do poziomu może być uznana za równię pochyłą (nazywaną też „pochylnią”). 

Taką równią może być więc pozioma deska, powierzchnia okładki książki, nawet szersza linijka. Ważne jest tylko, aby powierzchnia równi się nie wyginała i aby jej chropowatość była jednolita na całej długości.

  1. Kąt pod jakim równia jest ustawiona w stosunku do poziomu nazywamy kątem nachylenia równi i oznaczamy zazwyczaj literami alfabetu greckiego α.( niekiedy β) 
  1. Określenie (używane w zadaniach), ze równia jest "gładka" oznaczać będzie, że możemy zaniedbać siłę tarcia jaka występuje pomiędzy klockiem, a równią
  2. Długość równi, jest to długość jaką przebywa klocek wzdłuż równi, czyli jeśli startuje on z samej góry, będzie to najdłuższy bok trójkąta jaki tworzy równia.
  3. Podstawa równi to poziomy bok trójkąta tworzącego równię.
  4. Wysokość równi, to trzeci - pionowy - bok trójkąta tworzącego równię. 

 

Oczywiście sama równia to jeszcze nie wszystko co potrzebujemy. Na równi kładziemy klocek (lub inny podobny przedmiot), który może się wzdłuż niej poruszać – może się zsuwać, ale też (jeżeli zostanie początkowo pchnięty do góry) dzięki nadanej początkowo prędkości może wjeżdżać na równię.

Klocek też powinien mieć w miarę jednorodną powierzchnię. Może to być klocek z drewna, piórnik, gumka itp.