Zastosowanie II zasady dynamiki Newtona 

Przykład 2 - hamowanie bryły lodu

Ten przykład też jest prosty, podobny do poprzedniego: poprzedniego. Ale teraz sytuację nieco odwrócimy.

Postawienie problemu

Na poniższym rysunku rozpędzona bryła lodu porusza się w lewo. Załóżmy, że na bryłę działa hamująca siła tarcia pochodząca od podłoża.

Założymy następujące wartości:

masa bryły 5 kg.
wartość siły tarcia 2 N.

Co chcemy obliczyć?

Naszym zadaniem będzie ustalenie co będzie się działo z bryłą pod wpływem takiej siły. Konkretnie ustalimy przyspieszenie bryły.

Rozwiązanie

Jeżeli na rozpędzoną bryłę lodu o masie 5 kg działa hamująca o wartości 2 N, to bryła zacznie poruszać się ruchem opóźnionym. Opóźnienie tej bryły będzie miało wartość, którą obliczamy stosując II zasadę dynamiki:

Ponieważ mamy do czynienia z siłą skierowaną przeciwnie do prędkości, to i przyspieszenie będzie przeciwne do prędkości. Dlatego przyspieszenie to będzie wywoływać hamowanie bryły. 

Hamowanie bryły lodu będzie odbywać się z opóźnieniem 0,4 m/s2.

Oczywiście w podobny sposób zachowują się inne hamowane ciała - samochody, sanie, pociągi... W każdej sytuacji siła hamująca działa przeciwnie do prędkości.